Publicacións populares

venres, 20 de marzo de 2015

MOCIÓN SOBRE A HORA DO PLANETA E A REFORMA DA LEI DE MONTES DO PP

O Grupo Municipal do Partido dos Socialistas de Galicia–PSOE da Guarda, por petición das Xuventudes Socialistas da Guarda, en base ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e demais normativa de aplicación, presentan esta MOCIÓN relativa a “A HORA DO PLANETA”.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Organización non gubernamental WWF-ADENA leva a cabo a iniciativa nomeada “A Hora do Planeta”, que pretende implicar aos cidadáns, organizacións, institucións, gobernos e empresas na loita contra o cambio climático, un dos maiores retos aos que se enfronta a sociedade na vindeira década.

A proposta de levar a cabo un apagado simbólico o día 28 de Marzo dende as 20:30 as 21:30 dos edificios municipais da Praza do Reló, serve para seguir concienciando a aqueles que todavía non entenden a necesidade de ser eficientes no uso da enerxía para preservar o noso entorno. A aposta levada a cabo polo Concello cara o desenvolvemento sostible para protexer o ecosistema que nos rodeará nun futuro, é un pequeno paso no longo camiño a recorrer nos anos venideros, con politicas máis consistentes na protección do ecosistema.

Medidas de aforro enerxético, como a redución e optimización da calefacción, de iluminación ordinaria, instalación de bombillas de baixo consumo, deben ser promovidas dende o Concello para que cada vez máis enerxía deixe de ser gastada en balde.

Aproveitamos tamén esta oportunidade para denunciar o innecesario e inadecuado proxecto de Reforma da Ley de Montes presentada polo Partido Popular, que atesta un duro golpe á preservación da biodiversidade con medidas como por exemplo o permiso ás Comunidas Autónomas a autorizar construcción en terrenos incendiados. Isto non é máis que outro dos exemplos das políticas medioambientais levadas a cabo por este goberno, tras ver o resultado da Lei de Costas e de Parques Naturais.

Por todo o anterior, as Xuventudes Socialistas da Guarda propoñen ó Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Apoiar a solicitude presentada o día 19 de Marzo en relación a iniciativa “A Hora do Planeta”, ca participación e visualización do acto de apagado simbólico, ca asistencia dos representantes políticos que queiran achegarse.

2.- Instar á Xunta de Galicia á mellora e desenvolvemento de métodos de xestión eficientes para a conservación e aproveitamento dos montes do país que combinen co desenvolvemento sostible.

3.- Instar ao Goberno de España do Partido Popular a retirada do proxecto da Reforma da Ley de Montes.


En A Guarda, a 19 de Marzo de 2015

Ningún comentario:

Publicar un comentario