Publicacións populares

venres, 20 de marzo de 2015

MOCIÓN SOBRE A INVERSIÓN DA XUNTA NAS INSTALACIÓNS EDUCATIVAS MUNICIPAIS

O Grupo Municipal do Partido dos Socialistas de Galicia – PSOE da Guarda, coa participación das Xuventudes Socialistas da Guarda, en base ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e demais normativa de aplicación, presentan esta MOCIÓN relacionada ca ”INVERSIÓN DA XUNTA NAS INSTALACIÓNS EDUCATIVAS MUNICIPAIS”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos últimos anos vimos observando como a Xunta de Galicia ven atacando todos aqueles dereitos e servizos que logramos tras máis de trinta anos de aposta polo estado do benestar, xa que non só cos suas politicas privatizadoras da sanidade ou na falta de opcións no emprego sostible e de calidade na nosa comunidade, senon tamén agora pondo en peligro os usuarios dalgúns centros de ensino da nosa vila ao non acometer certas obras, como prometeu fai alguns meses a Consellería de Educación.

A deixadez nas suas funcións non é máis que a demostración práctica do que xa viñamos observando no plano teórico cos últimos orzamentos nos que vemos o escaso diñeiro destinado a educación en comparación aos últimos anos por exemplo no ámbito universitario.

A inversión realizada nos últimos anos non arranxa o estado das instalacións educativas, polo que non vale de nada escudarse en cifras claramente infladas e non realistas. En moitos casos son obras que se atopan en estado obsoleto como a rede de datos do instituto. A efectos prácticos a inversión na nosa vila e os seus centros, como en toda Galicia cada ano é menor, como consecuencia das políticas levadas a cabo polo goberno do Señor Feijoo. Pola contra, dende o Concello adícanse cada ano máis recursos á mellora da Educación na nosa vila, pero non son suficientes para acometer obras de gran dimensión como pode ser o arranxo da cuberta do Pavillón das Solanas.

A Xunta de Galicia é a responsable do arranxo da cuberta do patio interior do CEIP A Sangriña, malia que parece esquecer as súas competencias, a pesar das continuas peticións dos afectados, estudantes e docentes e os compromisos adquiridos ante eles.

Porén, propoñemos ao Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Instar á Consellería de Educación que acometa as obras comprometidas ante os Consellos Escolares dos centros afectados e as Asociacións de Nais e Pais da vila.

En A Guarda, a 19 de Marzo de 2015


Ningún comentario:

Publicar un comentario